About CISDI > Leadership

Leadership


CPC Committee

Secretary of the party committee: Xuewen Xiao

Deputy Secretary: Zhaohui Yu

Members: Weijiang Yu, Hang Zou, Ming Lei, Zhong Gou, Bo Wang, Yong Zhang

Board of Directors

Chairman: Xuewen Xiao

Directors: Zhaohui Yu, Weijiang Yu, Hang Zou, Bo Wang, Jingzhou Yang

Executives

CEO: Zhaohui Yu

Vice President: Xiangrong Liao, Ming Lei, Bo Wang, Yong Zhang

Chief Financial Officer: Zhong Gou